Belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owner, UBO)

Op grond van geldende sanctiewet- en regelgeving en Customer Due Diligence (CDD) bepalingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht, is Victor Insurance Europe B.V. gehouden om de identiteit van haar relaties vast te stellen en deze te toetsen aan relevante sanctielijsten. Onder relaties wordt mede begrepen de uiteindelijk belanghebbende van een relatie (Ultimate Beneficial Owner, UBO).

Onder UBO verstaat Victor Insurance Europe B.V.:

Indien uw onderneming een rechtspersoon is (vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV, stichting met rechtspersoonlijkheid) is de uiteindelijk belanghebbende:
▪ de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 50% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon;
▪ de natuurlijke persoon die direct of indirect 50% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitoefenen;
▪ de begunstigde van 50% of meer van het vermogen van een rechtspersoon;
▪ degene die bijzondere zeggenschap heeft over 50% of meer van de middelen van een rechtspersoon. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in  bijvoorbeeld de statuten;
▪ de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.

Indien uw onderneming een personenvennootschap is (bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap) is de uiteindelijk belanghebbende:
▪ de natuurlijke persoon die bij ontbinding recht heeft op een aandeel van 50% of meer in de gemeenschap;
▪ de natuurlijke persoon die recht heeft op een aandeel van 50% of meer in de winsten;
▪ de natuurlijke persoon die 50% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van stemmen is vereist;
▪ de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een personenvennootschap.

Van feitelijk zeggenschap over een onderneming of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon: (i) een meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan, (ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten, (iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op een onderneming of personenvennootschap of (iv) het recht heeft om (een deel van) de activa van een onderneming of een personenvennootschap te gebruiken.